فرمت پست: نقل قول

به خودت ایمان داشته باش به توانایی هات ایمان داشته باش! بدون اعتماد به نفس فروتنانه اما منطقی به قدرت خود نمی توانید موفق یا خوشحال باشید.